Leeuwarden
058 - 299 18 88

Inschrijven voorwaarden

Inhoud van de opdracht, werkzaamheden en werkwijze

De werkzaamheden van Estatia Makelaardij kunnen, al naar gelang uw wensen en hetgeen partijen daarover bij de uitvoering van deze overeenkomst nader overeenkomen, bestaan uit onder meer de volgende onderdelen: Inventariseren van de woonwensen/zoekprofiel, zoeken naar en selecteren van voor u geschikte woonruimte, (doen) bezichtigen van een woonruimte en het geven van informatie over één of meer te huur staande woning(en), evaluatie van bezichtiging(en), namens u voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) over de inhoud van de huurovereenkomst, tot stand brengen van een schriftelijke huurovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen, erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht, organiseren van de oplevering van de woning aan de u, opstellen van een deugdelijk inspectierapport (met foto’s) (waaronder opname van de meterstanden, controle sleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken), zo nodig aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen bij de aanvang van de huurovereenkomst, geven van ondersteuning bij: onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer/aankoop van inventaris, zoeken naar werklieden in verband met het schilderwerk, behangen, vloerbedekking e.d. en het fungeren als eerstelijns vraagbaak voor Opdrachtgever tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.

Algemene bepalingen

- De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
- Middels dit formulier kunt schrijft u zich in bij Estatia Makelaardij Utrecht. Deze inschrijving tot zoekopdracht is kosteloos.
- Estatia Makelaardij bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten tussen huurders en verhuurders van woonruimte, daarbij uitsluitend bemiddelt in opdracht van huurders en niet in opdracht van verhuurders en derhalve uitsluitend de belangen van huurders en niet die van verhuurders behartigt;
- Estatia Makelaardij zal als tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst voor woonruimte.
- U geeft Estatia Makelaardij opdracht om, tegen betaling, als tussenpersoon zich in te spannen en een huurovereenkomst voor een, voor u geschikte, woonruimte tot stand te brengen met derden.

- Deze inschrijving is een jaar geldig en kan indien gewenst worden verlengd. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend en kan tot het moment van de tot stand komen van een huurovereenkomst ten alle tijden opgezegd worden
- Aan de ondertekening van dit formulier kan geen recht op toewijzing van een woonruimte worden ontleend.

- Een aanvraag kan zonder opgave van redenen worden afgewezen.
- U dient bij dit formulier een kopie legitimatiebewijs alsmede gegevens toe te voegen waaruit het inkomen blijkt. Uitsluitend dan zal de inschrijving/aanvraag in behandeling worden genomen.
- U zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de desbetreffende verhuurder gebruikelijk is.
- Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Makelaar van diverse potentiële verhuurders van woonruimten toestemming heeft of zal krijgen om die woonruimten te presenteren via diverse media, waaronder de website van Makelaar en/of derden, zoals Pararius, en dat Makelaar daarvoor geen vergoeding in rekening brengt aan deze potentiële verhuurders. Opdrachtgever stemt daarmee in, ook ingeval het de verhuurder betreft met wie Opdrachtgever door de bemiddelingswerkzaamheden van Makelaar een huurovereenkomst voor de desbetreffende gepresenteerde woonruimte sluit.
- Alle mondelinge en schriftelijk mededelingen betreffende enige (ver)huur van een woonruimte worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van toestemming door de eigenaar/rechthebbende. Mocht achteraf blijken, dat geen toestemming is verkregen, dan zal de (ver)huur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.

Ondergetekende verklaart dat de vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en weet dat bij onjuiste opgave van de gevraagde gegevens de inschrijving terzijde zal worden gelegd.